Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky („VoP“)

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Jan Demuth

IČ: 76258998

DIČ: firma není plátce DPH

Reg.č.puncovního úřadu: 14415

se sídlem: Vašátkova 1014/12, Praha 9, 198 00 ( není provozovna )

e-mail: odies@odiescz.cz

web: www.odiescz.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.odiescz.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Definice pojmů

 1. Prodávající je fyzická osoba / podnikatel, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 2. Kupující – spotřebitel je každý člověk ( fyzická osoba ), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.
 3. Kupující – podnikatel je každý Kupující, který není Kupujícím – spotřebitelem, ve smyslu bodu 2. výše.
 4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva ( dále též jen „zboží“ ).
 5. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH ( Prodávající není plátcem DPH ). K ceně bude připočteno dopravné podle pravidel stanovených níže těchto VoP. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zálohu ve výši 100% z celkové ceny objednávky zboží včetně dopravného.

III.

Objednávka a kupní smlouva

 1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost zboží kupujícímu dodat a kupujícímu vznikne povinnost zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu a dopravné.
 2. Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího v objednávkovém formuláři, který kupující vyplní při objednání zboží, je-li taková objednávka kupujícího následně akceptována prodávajícím ve formě emailu. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží bez vad v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu kupujícího, je-li taková na území České republiky.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny a předáním zboží kupujícímu.
 4. Kupující má právo v souladu s §1829 odst.1 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 5. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu oznámí tuto skutečnost prodávajícímu. V takovém případě kupující ponese všechny přímé náklady spojené s navrácením zboží. V případě, že dojde k jeho poškození nebo má evidentní známky opotřebení, budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky snížené o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
 6. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup:
 7. kupující může kontaktovat prodávajícího formou emailu na adresu odies@odiescz.cz s tím, že uvede datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků (tj. kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží na adresu kupujícího) a potvrdí skutečnost odstoupení od kupní smlouvy. Kupující, který odstoupil od smlouvy je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží.
 8. Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce přerušil výrobu. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1012667456/6100, vedený u Equa bank,
 3. dobírkou v hotovosti či kartou při předání zboží přepravcem.
 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce v pracovní dny v rámci České republiky prostřednictvím poštovních služeb a to nejpozději do 10 dnů od obdržení celé kupní ceny a dopravného za objednané zboží na účet prodávajícího. Cena poštovného dle aktuálního platného ceníku přepravce (platí i pro země EU).
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci oznámit. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě, kde je nezbytné poškození řádně popsat.
 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně přiložen k dodávanému zboží.
 11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

V.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména v době, kdy kupující zboží převzal a má všechny vlastnosti, které si strany ujednaly.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí. Záruka za jakost je poskytována pouze v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží, resp. jednotlivých komponentů. Neposkytuje-li výrobce na dané zboží žádnou záruku za jakost a nebude-li o ní kupující písemně informován prodávajícím, platí, že záruka za jakost nebyla poskytnuta.
 3. Nemá-li zboží vlastnosti dle ujednání může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené – pokud se vada týká pouze součásti zboží (např. některého z komponentů jako náramek nebo přívěsek), může kupující požadovat jen výměnu součásti zboží. Není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu bez odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (opravu).
 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě. Pro použité zboží je lhůta k uplatnění práv z vadného plnění v trvání nejdéle 12 měsíců od převzetí.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující vždy u prodávajícího písemnou formou na e-mailové adrese odies@odiescz.cz. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy (daňový doklad – faktura) a podrobně popsat vadu zboží. Reklamované zboží musí být prodávajícímu předloženo k posouzení, přičemž za zahájení reklamace se považuje vždy předložení reklamovaného zboží prodávajícímu.
 7. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob reklamace kupující požaduje, případně písemné odůvodnění zamítnutí.
 8. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady vždy kupující.
 9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od zahájení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
 10. Prodávající písemně informuje o výsledku reklamace.

VI.

Mimosoudní řešení sporů

 Prodávající informuje v souladu s ustanovením §14 Zákona o ochraně spotřebitele kupujícího, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs

VII.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
 2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těch skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
 3. prodávající bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího v uvedené objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
 4. prodávající zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího
 5. osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností a pro marketingové účely prodávajícího, s čímž kupující souhlasí.
 6. osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a provozovatele poštovních služeb, z důvodu plnění kupní smlouvy.
 7. kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
 8. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu §21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu (fotek, grafik, loga) a dalšího obsahu, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy třetí straně.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na možnou úpravu či doplnění znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti nejpozději dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.odiescz.cz.